Regulamin

ABRO, data rozpoczęcia działalności - 1996-01-01

Regulamin sklepu: 

1. Wszystkie produkty sprzedawane na naszych aukcjach są nowe. Sprzedaż i wysyłka towaru prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski, chyba że Kupujący i Sprzedawca pisemnie uzgodnią inaczej.. 

2. Wysłanie zakupionego towaru następuje w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty zaksięgowania wpłaty (w przypadku przedpłaty) lub daty zakupu na aukcji (w przypadku pobrania). W przypadku dużej ilości zamówień czas realizacji może wydłużyć się do 15 dni roboczych.

3. Przy wybraniu formy płatności jako przedpłaty, należy do ceny doliczyć koszty transportu.

4. Jeśli adres do wysyłki jest inny niż ten podany danych Kupującego, prosimy o jego przesłanie w wiadomości dla sprzedającego lub na nasz adres e-mail sklep@abro.pl.

5. W każdej korespondencji prosimy o podanie swojego numeru zamówienia.

6. Wszystkie towary posiadają 24-miesięczną gwarancję. 

7. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Abro faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał ww. dokumenty elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

8. W przypadku dostawy kurierem obowiązkowe jest podanie numeru telefonu. Brak numeru telefonu lub podanie błędnego numeru może skutkować wydłużeniem czasu dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską lub niemożnością jej dostarczenia.

9. Koszty zwrotu towaru przy odstąpieniu Kupującego od umowy pokrywa Kupujący. 

10. Zakup towaru poprzez powyższą aukcję oznacza akceptację regulaminu i informacji zawartych na stronie. 

11. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia towaru. Wydanie towaru następuje ze środka transportu, którym został dostarczony towar. Przesyłki dostarczane są w godzinach 9:00 - 17:00.

12. Nie realizujemy transakcji z niewypełnionym, po zakupowym formularzem opcji dostawy, zapłaty oraz w przypadku gdy klient nie poda nr telefonu kontaktowego.

13.  Zamówienie nie jest realizowane, gdy klient nie potwierdzi danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia np. ilość paczek, adres dostawy, nr. tel, e-mail. Zamówienia bez pełnych informacji jak powyżej, nie będą realizowane i automatycznie zostają zamykane w ciągu 7 dni roboczych.

14. Nie pokrywamy kosztów banku osoby zlecającej przelew.

15. W przypadku nie odebrania paczki przez klienta. Klient zostaje obciążony kosztami przesyłki (zakupionej aukcji), a także kosztami zwrotu towaru. Abro - zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwracanej za towar o łączną wartość kosztów przesyłki, a także zwrotu do siedziby firmy.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

 

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia

posiadają następujące znaczenie: 

a) „Ogólne Warunki Sprzedaży” lub „OWS” – Ogólne

Warunki Sprzedaży ABRO. 

b) „Sprzedawca” – ABRO. z siedzibą   w Warszawie przy

ul. Olbrachta 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców w

Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

pod numerem REGON 011576177, NIP 5241026848

c) „Kupujący” osoba prawna, jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, która

nabyła Towary od Sprzedawcy w ramach prowadzonej

przez siebie działalności gospodarczej, 

d) „Towar” lub „Towary” – cały asortyment  Sprzedawcy.

1.2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią

integralną część składanych przez Sprzedawcę ofert,

zamówień Kupujących oraz umów sprzedaży i dostawy

zawieranych między Sprzedawcą a Kupującym. 

1.3. Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne są na stronie

internetowej www.abro.eu, www.abro.pl .

1.4. Ogólne Warunki Sprzedaży nie znajdują zastosowania

w zakresie uregulowanym                  w sposób odmienny

w odrębnej pisemnej umowie zawartej pomiędzy

Sprzedawcą a Kupującym oraz w stosunkach z

konsumentami, zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r.

o prawach konsumenta. 

 

2. Zamówienia

 

2.1. Kupujący składa zamówienia w formie pisemnej, za

pośrednictwem faksu, elektronicznej, platformy B2B,sklepu internetowego, ustnej (dla ważności zamówienia wymagane jest potwierdzenie

przez Sprzedawcę) oraz określa w szczególności:

a. nazwę i kod Towaru, stosowany przez Sprzedawcę,

b. ilość Towarów,

c. proponowany termin dostawy, z zastrzeżeniem pkt. 3.1.

d. dokładny adres Kupującego, na który ma być dokonana

dostawa.

 

2.2. Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie przez

Kupującego bezwarunkowej zgody na treść OWS oraz

stosowanie wyłącznie postanowień OWS, chyba że

Kupujący i Sprzedawca pisemnie uzgodnią inaczej.

Przyjmuje się, iż osoba składająca zamówienie u

Sprzedawcy jest osobą upoważnioną przez Kupującego do

dokonywania czynności tego rodzaju na jego rzecz oraz w

jego imieniu. 

2.3. Wszelkie prognozy, określające przewidywane

zapotrzebowanie na Towary Sprzedawcy w danym okresie

czasu, które zostaną przesłane przez Kupującego, są

traktowane przez Sprzedawcę jak zamówienia i z chwilą

potwierdzenia ich przyjęcia zgodnie z warunkami

niniejszych OWS stają się wiążące dla obu Stron. Tym

samym Kupujący zobowiązuje się do zakupu od

Sprzedawcy wszystkich Towarów określonych w

potwierdzonej prognozie zgodnie z potwierdzonymi przez

Sprzedawcę warunkami realizacji. Prognoza obejmować

może wyłącznie okres do trzech kolejnych miesięcy, chyba

że Strony uzgodnią inaczej. 

2.4. Dla zawarcia umowy sprzedaży lub dostawy

wymagane jest potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia

zamówienia w formie pisemnej, elektronicznej lub za

pośrednictwem faksu, w terminie 3 dni roboczych od daty

jego otrzymania. Brak reakcji ze strony Sprzedawcy nie

oznacza przyjęcia zamówienia. 

 

 2.5. Sprzedawca może potwierdzić przyjęcie zamówienia z

zastrzeżeniem zmian. W takim przypadku dochodzi do skutku

zmieniona umowa sprzedaży lub dostawy, chyba że Kupujący

wycofa zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od uzyskania

potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Wycofanie zamówienia

musi być dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej. 

 

 2.6. W przypadku, gdy Kupujący wycofa zamówienie

z przekroczeniem terminu, o którym mowa w pkt. 2.5.

Sprzedawca obciąży Kupującego kwotą równowartości ceny

Towarów oraz dodatkowymi kosztami związanymi z rezygnacją

z zamówienia. Dodatkowe koszty obejmują w szczególności

koszty składowania, przeróbki Towarów na inne, dające się

odsprzedać innym Kupującym w ciągu miesiąca od rezygnacji

Kupującego, bądź koszty złomowania w przypadku braku

możliwości przerobienia Towarów lub dalszej ich odsprzedaży

w powyższym terminie. 

 

2.7. Nowi kontrahenci oraz firmy, które wcześniej nie złożyły u

Sprzedawcy dokumentów rejestracyjnych, powinny dostarczyć

razem z zamówieniem informację z Centralnej Ewidencji

Działalności Gospodarczej albo odpis z Krajowego Rejestru

Sądowego - zależnie od formy prawnej prowadzonej

działalności.

 

2.8. W przypadku jakichkolwiek zmian w nazwie, adresie,

sposobie reprezentacji firmy, numerach telefonów, adresów

mailowych itp. należy dostarczyć niezwłocznie do Sprzedawcy

dokumenty (oryginały do wglądu lub potwierdzone kopie) lub

oświadczenia, potwierdzające fakt wystąpienia zmian.

 

2.9 Wszelka korespondencja, zawiadomienia i inne

oświadczenia będą sporządzane na piśmie i przekazywane

między Stronami osobiście, listem poleconym, faksem lub

pocztą elektroniczną na adresy lub numery faksu wskazane w

umowie, zamówieniach lub dostarczonych zgodnie z p.2.8

dokumentach.

 

2.10. Do chwili poinformowania drugiej Strony o zmianie

danych adresowych, telefonicznych, adresów e-mail, w

drodze pisemnej - listem poleconym za potwierdzeniem

odbioru – pisma doręczone na dotychczasowe adresy

pocztowe, mailowe lub numery faxu wskazane w umowie,

zamówieniu lub dokumentach o których mowa w 2.8

uważa się za skutecznie doręczone między Stronami.

 

2.11 Pisma wysłane listem poleconym albo listem

poleconym za potwierdzeniem odbioru, które nie zostaną

podjęte przez drugą Stronę, uważa się za doręczone po

upływie 7 (siedmiu) dni od ich nadania. W przypadku

nadania faxu lub e-maila uznaje się, że zostały one

doręczone Kupującemu po 24 godzinach od wysłania.

 

3. Realizacja dostaw

 

3.1. Termin dostawy określony jest w ofercie Sprzedawcy

przesyłanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe albo –

potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia od

Kupującego. 

 

3.2. Koszty transportu obciążają Kupującego, o ile

Sprzedawca i Kupujący nie uzgodnią inaczej na piśmie lub

drogą elektroniczną.

 

3.3. Z chwilą wydania Towaru z magazynu Sprzedawcy na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub

uszkodzenia Towaru. 

 

 3.4. W przypadku, gdy Sprzedawca zobowiązany jest do

dostarczenia Towaru w miejsce wskazane przez

Kupującego, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub

uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego w chwili

wydania przewoźnikowi Towaru z magazynu Sprzedawcy.

 

 3.5. W przypadku odmowy przyjęcia Towaru, Kupujący

ponosi wszelkie koszty, które Sprzedawca poniósł w

związku z wykonaniem umowy, w tym w szczególności

koszty składu, niezależnie od obowiązku zapłaty ceny za

Towar. 

 

3.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu

niedotrzymania terminu sprzedaży lub dostawy

 

w przypadku zaistnienia okoliczności

nieprzewidzianych, niezależnych i uniemożliwiających

wykonanie w całości lub w części zobowiązań Sprzedawcy,

którym nie można było zapobiec przy dołożeniu należytej

staranności i które traktowane są na gruncie prawa

polskiego lub polskich zwyczajów handlowych jako siła

wyższa. Zdarzeniami siły wyższej, w myśl niniejszych OWS,

są w szczególności: strajki, blokady dróg, portów lub

innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub

wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia

i inne zdarzenia, których Sprzedawca nie mógł

przezwyciężyć, nie przewidział i nie mógł przewidzieć,

a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do niego samego

i jego działalności. Czas realizacji sprzedaży lub dostawy

może ulec wydłużeniu o okres równy występowaniu

wymienionych wyżej okoliczności siły wyższej.

 

3.7. Sprzedawca zobowiązany jest do zawiadomienia

Kupującego o zaistnieniu przeszkód w realizacji dostawy w

ciągu 14 dni od wystąpienia siły wyższej. 

 

3.8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa

w pkt. 3.6. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności

za szkodę poniesioną przez Kupującego.

 

3.9. W przypadku utrzymywania się sytuacji określanych

jako siła wyższa, wskazanych  w powyższym 3.6. w sposób

nieprzerwany przez ponad 30 dni, zarówno Kupujący jak i

Sprzedawca  mają prawo do odstąpienia od umowy. 

 

 4. Ceny i warunki płatności 

 

 4.1. Jeśli nie wskazano inaczej, ceny Towarów są cenami

netto bez podatku od towarów i usług (EXW Warszawa,  

ul.Olbrachta 39). Ceny nie obejmują kosztów załadunku,

transportu i rozładunku  Towarów. 

4.2. Formą płatności jest przelew bankowy na konto

Sprzedawcy wskazane na fakturze. Koszty obrotu

bankowego ponosi wyłącznie Kupujący. Chwilą zapłaty

ceny jest wpływ środków pieniężnych na konto

Sprzedawcy.

 

4.3. W przypadku zamówienia przez Kupującego wyrobów

spoza oferty katalogowej Sprzedawca może obciążyć

Kupującego dodatkowo kosztami wykonania przyrządów,

chyba, że ustalono inaczej w indywidualnej pisemnej ofercie

Sprzedawcy lub potwierdzeniu zamówienia.

4.4. Dokumentacją rozliczeniową będzie faktura VAT

wystawiona przez Sprzedawcę w terminie zgodnym z

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, chyba że

Strony uzgodnią inaczej.

4.5. Warunki płatności Sprzedawca ustala w ofertach,

umowach i potwierdzeniach przyjęcia zamówienia. 

4.6. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty, Sprzedawca ma

prawo naliczenia Kupującemu odsetek ustawowych za

opóźnienie w transakcjach handlowych od niezapłaconej w

terminie kwoty. 

4.7. W przypadku opóźnienia w dokonaniu przez Kupującego

zapłaty za Towar, Sprzedawca uprawniony jest do

wstrzymania realizacji zamówienia do czasu otrzymania pełnej

zapłaty za zbywane Towary.

4.8. Sprzedawca ma prawo zażądać przedpłaty lub

dodatkowych zabezpieczeń płatności przed wydaniem Towaru

lub jego wysłaniem jeżeli wartość dostawy przekracza

dopuszczalny limit zadłużenia lub jeżeli wartość dostawy wraz

z istniejącym zadłużeniem za poprzednie dostawy przekroczy

dopuszczalny limit zadłużenia, oraz w sytuacji kiedy Kupujący

zalega z płatnościami za poprzednie dostawy. Sprzedawca ma

również prawo wstrzymać bez żadnych konsekwencji

finansowych i prawnych dostawy Towarów do czasu

uregulowania przeterminowanych należności za poprzednie

dostawy przez Kupującego.

4.9. Jeśli Kupujący wpłaci Sprzedawcy zaliczkę na poczet

realizacji jego zamówienia i odstąpi od odbioru przedmiotu

zamówienia, wtedy Sprzedawca  zatrzymuje zaliczkę na poczet

kosztów związanych z anulowaniem zamówienia (pkt. 2.6.).

4.10. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia Sprzedawca uzyska

informacje o pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego,

to ma prawo do zmiany ustalonych wcześniej warunków

współpracy. 

 

5. Reklamacje

5.1. Postępowanie w sprawie reklamacji Towarów reguluje

procedura reklamacyjna znajdująca się w załączeniu do

niniejszych OWS oraz umieszczona na stronie internetowej.

Reklamacje są rozpatrymane w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

 

5.2. Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie uprawnia

go do wstrzymania się z zapłatą ceny za nabyte Towary.  

6. Przelew praw i zobowiązań oraz potrącenie 

6.1. O ile Kupujący i Sprzedawca nie postanowią inaczej na

piśmie, Kupujący nie dokona przelewu żadnych swoich

praw ani zobowiązań wynikających z umów sprzedaży i

dostawy zawieranych między Sprzedawcą a Kupującym,

ani również nie dokona potrącenia jego wierzytelności z

wierzytelnościami Sprzedawcy.

7. Poufność 

Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy

wszelkich informacji handlowych, finansowych, prawnych,

technicznych i technologicznych uzyskanych przy

współpracy ze Sprzedawcą, mogących stanowić tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 2 ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8.  Odpowiedzialność Sprzedawcy

8.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za braki

funkcjonalne Towaru, wynikające ze złego doboru Towaru

przez Kupującego, który to przed dokonaniem zakupu

winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy

funkcjonalności oferowane przez Towar Sprzedającego

odpowiadają jego potrzebom.

8.2. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego

i osób trzecich za ewentualne szkody, w tym związane z

reklamacjami, zostaje ograniczona do odpowiedzialności za

szkody wyrządzone umyślnie, do wartości jednostkowej

ceny Towaru, który wywołał szkodę - uwidocznionej na

fakturze Sprzedawcy. Odpowiedzialność ta nie obejmuje

także prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści,

ani odpowiedzialności za szkody pośrednie.

8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności

intelektualnej do rysunków, kosztorysów, ofert

handlowych, a więc Kupujący nie może udostępniać ich

osobom trzecim, o ile nie uzyska na to uprzedniej pisemnej

zgody od Sprzedawcy

8.4. Sprzedawca nie odpowiada w szczególności za szkody

spowodowane nieodpowiednią eksploatacją,

nieprawidłowym montażem przez Kupującego bądź osoby

trzecie, normalnym zużyciem, nieprawidłowym lub

niedbałym użytkowaniem, konserwacją, składowaniem,

przechowywaniem, transportem, a w szczególności za

następstwa uszkodzeń mechanicznych, oddziaływaniem

zewnętrznych czynników atmosferycznych lub chemicznych

i termicznych, niefachowych przeróbek, podjętych bez

zgody Sprzedającego lub prace naprawcze

przeprowadzane przez Kupującego lub osoby trzecie.

8.5. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek

odpowiedzialności, za zobowiązania Kupującego wobec

osób trzecich, w szczególności Sprzedawca nie ma

obowiązku zapłaty na rzecz Kupującego kar umownych lub

odszkodowań jakie zapłacił Kupujący osobom trzecim w

związku z reklamacjami.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Zawierając umowę sprzedaży Kupujący wyraża zgodę

na przetwarzanie danych osobowych w zakresie

obejmującym: imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa,

siedzibę przedsiębiorstwa, numery telefonów, adresy

poczty elektronicznej przez Abro . z siedzibą w

Warszawie jako Administratora Danych Osobowych, w celach

związanych z realizacją umowy sprzedaży lub dostawy – w

zakresie uregulowanym w treści Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych,

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE.

9.2. Abro oświadcza, że dane osobowe będą

przetwarzane w następujących celach:

9.2.1. wykonanie zawartej umowy sprzedaży lub umowy

dostawy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

9.2.2. wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie

dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

9.2.3. cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej

potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co

stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

 

 

Abro oświadcza, że dane będą przetwarzane do końca

okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane

zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu,

przez który przepisy prawa wymagają przechowywać

dokumentację rachunkową.  

9.3. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia

związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

9.3.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich

kopii,

9.3.2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

9.3.3. prawo do usunięcia danych,

9.3.5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

9.3.6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych – chyba że podstawą przetwarzania przez Abro

danych jest nadrzędna wobec praw Kupującego lub też, że

dane Kupującego są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub

obrony roszczeń, 

9.3.7. prawo do przenoszenia danych

9.3.8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.4. W celu realizacji swoich praw Kupujący powinien

skierować swoje sprecyzowane żądanie na adres e – mail:

abro@abro.pl.

 

10. Prawo właściwe i jurysdykcja 

 

10.1. Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia

Sprzedawcy przed wszelkimi roszczeniami, które mogą

wynikać z realizacji zamówienia Kupującego w przypadkach

gdy z powodu realizacji poleceń Kupującego związanych z

konkretną jakością i innymi cechami, oraz w oparciu o

przekazane rysunki, modele, narzędzia itp. zamówienie

takie narusza krajowe i międzynarodowe prawa własności

intelektualnej osób trzecich, w tym w szczególności prawa

autorskie i prawa pokrewne, patenty, prawa ochronne na

znak towarowy lub prawa z rejestracji wzorów

przemysłowych.

10.2. Wszystkie oferty, zamówienia i umowy zawierane

między Sprzedawcą i Kupującym podlegają i są

interpretowane zgodnie z prawem polskim

z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych

o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

z dnia 11 kwietnia 1980r.

10.3. W zakresie nieuregulowanym Ogólnymi Warunkami

Sprzedaży stosuje się przepisy polskiego kodeksu

cywilnego. 

10.4. W stosunku do wszelkich sporów Kupujący i

Sprzedawca będą w pierwszej kolejności starali się

rozstrzygnąć je w wyniku porozumienia i negocjacji.

Wszelkie spory, których nie można rozstrzygnąć

polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny

właściwy dla siedziby Sprzedawcy.  

11.       Postanowienia końcowe 

11.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Abro

         wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2019 roku.

Prawa konsumenta od ,2019 r.

Odwiedziło nas: 589701 gości
projekt i realizacja BigCom

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji